Ok, rozumiem
Ta strona wykorzystuje pliki cookies.
Warunki dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki. Więcej o cookie...
Ok, rozumiem
Ta strona wykorzystuje pliki cookies.
Warunki dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki. Więcej o cookie...

Home > News > Danziger Goldwasser 2017

DANZIGER GOLDWASSER 2017

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia przez Organizatora konkursu prowadzonego pod nazwą: „Danziger Goldwasser” (dalej: Konkurs).
 2. Organizatorem Konkursu jest spółka Toorank Polska S.A. z siedzibą w Jasienicy, Jasienica 607, 43 – 385 Jasienica, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000022014 (dalej: Organizator).
 3. Celem konkursu jest wytypowanie zwycięzców oraz zwiększenie sprzedaży produktów Original Danziger Goldwasser (dalej: Produkty).

§2 Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być firmy detaliczne oraz hotele, restauracje, kawiarnie, bary (dalej: Inne Placówki), które w terminie od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 31 maja 2017 r. dokonają zakupu Produktów u Organizatora lub w hurtowni, a następnie będą Produkty te eksponować na półkach w placówkach handlowych lub w Innych Placówkach, spełniając jednocześnie warunki opisane w § 3 Regulaminu.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, współpracownicy Organizatora ani też członkowie ich najbliższej rodziny.
 3. Uczestnictwo w Konkursie i podanie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolne i oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Przystępując do Konkursu jego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

§3 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  a. zakup Produktów u Organizatora lub w hurtowni, jak również ich ekspozycja na półkach w placówkach handlowych lub w Innych Placówkach w okresie trwania Konkursu,
  b. przesłanie Organizatorowi w okresie trwania Konkursu na adres e-mail: alicja.gwizdon@toorank.com.pl zdjęcia ekspozycji Produktów na półkach,
  c. przesłanie Organizatorowi w okresie trwania Konkursu na adres e-mail: dorota.orszul@toorank.com.pl skanów faktur sprzedażowych lub paragonów potwierdzających zakup produktów w hurtowni.
 2. Z tytułu zakupu oraz ekspozycji Produktów, Organizator będzie przyznawał Uczestnikom punkty, na następujących zasadach: - z tytułu zakupu Produktów o pojemności 0,5 l u Organizatora lub w hurtowni – 1 pkt za 1 butelkę, - z tytułu ekspozycji Produktów na półkach w placówkach handlowych – 1 pkt za 1 zdjęcie z lokalizacji, - z tytułu ekspozycji Produktów na półkach w Innych Placówkach - 1 pkt za 1 zdjęcie z lokalizacji.
 3. Ilość sprzedanych butelek Produktu będzie ustalana przez Organizatora na podstawie faktur zakupowych lub paragonów. Na koniec każdego tygodnia informacja rankingowa, prezentująca ilość posiadanych przez Uczestnika punktów oraz zajmowane przez niego miejsce w klasyfikacji, będzie publikowana na stronie internetowej Organizatora www.goldwasser.com.pl
 4. Przedstawicielem Konkursu z ramienia Organizatora jest: alicja.gwizdon@toorank.com.pl

§4 Nagrody w Konkursie

 1. Nagrodami w Konkursie są 15 sztuk pojedynczych biletów na koncert Guns N’ Roses w dniu 20 czerwca 2017 r. w Gdańsku wraz z poczęstunkiem przed koncertem oraz welcome drinks o wartości w sumie 1.000 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) każda nagroda.
 2. Organizator przewidział następujący podział biletów z puli: - 8 biletów z puli jest przeznaczonych dla firm Detalicznych, - 7 biletów z puli jest przeznaczonych dla Innych Placówek.
 3. O przynależności danego Uczestnika do określonej kategorii (firmy detaliczne lub Inne Placówki) decyduje wpis Uczestnika w bazie danych Organizatora, ustalony na podstawie prowadzonej przez Uczestnika działalności gospodarczej.
 4. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, w tym wartość pieniężną.

§ 5 Rozstrzygniecie Konkursu

 1. Uczestnicy, którzy uzyskają kolejno największą liczbę punktów w określonej kategorii (firmy detaliczne lub Inne Placówki), otrzymają po 1 sztuce biletu. Bilety zostaną przekazane przez Organizatora osobie zarządzającej placówką handlową lub Inną Placówką.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu jest jednorazowe i ma miejsce w ciągu 3 dni roboczych od dnia ostatecznego podliczenia przez Organizatora ilości uzyskanych przez Uczestników punktów.
 3. Zwycięzcy Konkursu będą mogli odebrać nagrody osobiście u Organizatora tuż przed koncertem. Nieodebranie we wskazanym terminie nagrody uważa się za rezygnację Zwycięzcy z nagrody.

§ 6 Reklamacje

 1. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie i przesyłać listem poleconym na adres siedziby Organizatora, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie nie będą uwzględniane.
 2. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
 4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Konkursu.
 5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator zawiadomi osobę wnoszącą reklamację listem poleconym na adres podany w reklamacji.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora. Skierowanie przez Uczestnika sprawy na drogę postępowania sądowego jest dopuszczalne po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Tekst niniejszego Regulaminu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora www.toorank.com.pl.
 4. Jakiekolwiek uprawnienia Uczestnika wynikające z niniejszego Regulaminu nie podlegają przeniesieniu na osoby trzecie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu, innego podziału nagród lub nie przyznania nagrody bez podania przyczyny.